بؤلوم : 3
پنجشنبه 10 مرداد 1392     یازار : آراز قئیدارلی
+0 به یه ن
OĞLAN ADLARİ
TURKCƏ MƏNASİ ADLAR ***

ABI 1 آبی برادر بزرگ
ABITƏN 2 آبیتن برادروار،عین برادر
ATA 3 آتا پدر،بزرگ،سرپرست
ATABƏy 4 آتابی مربی،معلم،اتابک
ATAXAN 5 آتاخان خان بزرگ،خان پدر
ATAMAN 6 آتامان تمثیل کننده ی پدر،پدرانه
ATILLA 7 آتیللا،آتیلا چابک سوار،تیزپا
ATIŞ 8 آتیش پرتاب،شلیک
ATIŞMAZ 9 آتیشماز صلح دوست،بی طرف
AXAR 10 آخار جاری،روان،جھت دار
ADAY 11 آدای نامزد،کاندید
AZƏR 12 آذر آتش
ARAZ 13 آراز آراز.،قھرمان منصوب به طایفه آس
ARAL 14 آرال متوسط،نام کوه
ARAMAN 15 آرامان سنبل پاکی
ARAN 16 آران دشت نسبتا گرم و صاف
ARTAN 17 آرتان پر برکت،افزاینده
ARSALAN 18 آرسالان شیر،مرد افکن
ARĞIN 19 آرغین پاک شده،منزه
ARMAN 20 آرمان قابل جستجو
AŞQIN 21 آشقین آشقین،متلاطم،رد شونده،برتر
AĞBƏY 22 آغ بی سفید بیک،مرد رو سفید
ALAY 23 آلای دسته،گروه
ALP 24 آلپ قوی،جسور،نام کوه
ALPASLAN 25 آلپ آسلان شیر قوی،شیر جسور
ALPAY 26 آلپای تمثیل کننده دلیری و زیبایی
ALPƏR 27 آلپر قھرمان جسور،دلاور،سلحشور
ALTAY 28 آلتای نام سلسله جبال
ALXAN 29 آ لخان خان سرخ،اسم خاص
ALQIŞ 30 آلقیش تشویق،پیشواز
ALOV 31 آلوو آتش،شعله
ALIŞAN 32 آلیشان آتشگیرنده،انسگیرنده
AVCI 33 آوجی شکارچی،صیاد
AYBƏK 34 آیبک سفیدرو،ماه رو
AYTAY 35 آیتای مثل ماه،ماه وش
AYÇIN 36 آیچین برای ماه،چین ماه
AYDIN 37 آیدین روشن،پاک
AYDƏMIR 38 آی دمیر پلاتین،فلز درخشان
AYŞIN 39 آیشین ماھرو،نقره فام
AYMAN 40 آیمان ماه وش،تمثیل کننده ماه
AYIQ 41 آییق بیدار،دوراندیش،ھشیار
AYSOY 42 آیسوی پاکنژاد
ATROPAT 43 آتروپات اسم خاص
ARDA 44 آردا یادگار
AYTAN 45 آیتان ماه صفت
AYDOĞAN 46 آی دوغان شاھین زیبا
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
OĞLAN ADLARİ
TURKCƏ MƏNASI ADLAR
ANAC 47 آناج مجرب،با تجربه
EDİL 48 ائدیل آسان،قابل حل
ELOĞLU 49 ائل اوغلو فرزند خلق،مردمی
ELBAN 50 ائل بان صدای مردم
ELBƏY 51 ائل بی سرپرست مردم،بزرگ قوم
ELTƏN 52 ائل تن پاره تن مردم
ELCAN 53 ائل جان جان مردم
ELCƏBİR 54 ائلجه بیر دانا،دانشمند
ELÇİ 55 ائلچی سفیر،نماینده
ELÇİN 56 ائلچین برای مردم، بخاطر مردم
ELXAN 57 ائلخان رھبر مردم
ELDAŞ 58 ائل داش ھم ملیت،ھم نژاد
ELDƏTƏK 59 ائلده تک بی تا،بی مثل،دردانه خلق
EIDƏNİZ 60 ائل دنیز دریای خلق
ELSƏS 61 ائل سس صدای مردم
ELSEVƏR 62 ائل سئور مردم دوست،ملی
EISEVƏN 63 ائل سئون دوستدار مردم
ELŞƏN 64 ائل شن شادی مردم،مردم شاد
EMİL 65 ائمیل ساکت،آرام،بی آزار
ELMAN 66 ائل مان تمثیل کننده مردم
ELYANAR 67 ائل یانار مردم روشن ضمیر،انسان دوست
ELYURD 68 ائل یورد سرزمین مردم،خانه مردم
69
ƏRaN 70 ارن مرد غیور و سلحشور
ƏROL 71 ارول قھرمان باش، انسان باش
ƏRÜSTÜN 72 اروستون مرد برتر،والا مقام
ƏRCAN 73 ارجان مردجانانه
ƏRXAN 74 ارخان خان سلحشور
ƏRKIN 75 ارکین آزاد،مستقل
ƏFRASIYAB 76 افراسیاب افراسیاب،اسم خاص
ƏLDaMIR 77 الدمیر آھن پنجه،قدرتمند
ƏFŞIN 78 افشین سردار،فرمانده
ƏRSALAN 79 ارسلان مرد افکن،شکست ناپذیر
IŞIQ 80 ایشیق نور ،روشنایی،افق
IGID 81 ایگید قھرمان،ساحشور
ILDIRIM 82 ایلدیریم تندر،آذرخش
ILQAR 83 ایلقار عھد وپیمان
ILKIN 84 ایلکین ائلین،نخستین
ILYAZ 85 ایل یاز بھار سال
IMRAH 86 ایمراه امیر،رئیس،فرمانده
INAL 87 اینال باور کردنی،مورد باور
INANC 88 اینانج عقیده،ایمان،باور
OXTAY 89 اوختای تیرمانند،تیروش،تیزپا
ODALOV 90 اودآلوو آتشپاره،شعله آتش
ODMAN 91 اودمان مثل آتش،تمثیل کننده آتش
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
OĞLAN ADLARİ
TURKCƏ MƏNASİ ADLAR
ORHAN 92 اورھان مناسب،اوغورخان
OĞUZ 93 اوغوز اسم خاص
OVÇU 94 اووچو شکارچی
ÖTGÜN 95 اؤتگون برتر،نافذ
ÖZQAN 96 اؤزقان ھموطن
ÖZGÜR 97 ازگور مستقل،متکی به خود
UCAL 98 اوجال سرافرازباش
AĞÜR 99 اوغور پیروز،موفق
ULDUZ 100 اولدوز ستاره
ÜZAY 101 اوزای روسفید،سفید بخت
ÜSTÜN 102 اوستون برتر،غالب،پیروز
BABAXAN 103 باباخان باباخان،خان بزرگ
BABƏK 104 بابک بابابی،خان خانان،بابک
BARİŞ 105 باریش صلح،دوستی
BARİŞMAZ 106 باریشماز سرسخت،محکم
BAŞQAN 107 باشقان رئیس،صدر
BAYAT 108 بایات نام طایفه ای از تورکان/ثروتمند
BAYDAR 109 بایدار سر سلسله
BAYİNDİR 110 باییندیر نام یکی از قبایل تورکان
BƏKTŞ 111 بکداش عزیز/ارزشمند
BİLGİN 112 بیلگین دانا/دانشمند
BULUD 113 بولود ابر
BORAN 114 بوران بوران/مه غلیظ
BOĞAC 115 بوغاج قدرتمند/قوی
BATUR 116 باتور دلیر/جسور
CUMAY 117 جومای غرق در ماه
COŞOR 118 جوشور ھمیشه متلاطم
COÇĞUN 119 جوشگون جوشان
ÇAPAR 120 چاپار پیک/فرستاده
ÇAPAY 121 چاپای چابک/چاپگر
ÇALAR 122 چالار سوزان/شبیه/تیز
ÇOVĞUN 123 چووغون چدن/کولاک
ÇEVİK 124 چئویک چابک/زرنگ
ÇİRİK 125 چیریک چابک/سرباز
ÇİLĞİN 126 چیلغین واله/عاشق/شیفته
DALĞİN 127 دالغین متفکر/ژرف نگر
DƏMİRƏL 128 دمیر ال پنجه آھنین/قوی
DUMAN 129 دومان مه
DUYĞUN 130 دویغون احساس کننده/فھیم
DOMROL 131 دومرول اسم خاص
DİLƏK 132 دیلک آرزو/آمال
DÖNÜŞ 133 دونوش عطف
DÖNMƏZ 134 دؤنمز قاطع/بران
FƏRXAN 135 فرخان خان مقتدر/خان با فراست
CƏNCBƏY 136 گنج بی جوانمرد/جوان بزرگ منش
GURSEL 137 گورسئل سیل خروشان
GÜNAY 138 گونای ماه خورشید
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
OĞLAN ADLARİ
TURKCƏ MƏNASİ ADLAR
GÜVƏN 139 گووه ن فخر/اعتماد/افتخار
HAKAN 140 ھاکان خان خانان/امپراطور
HARAY 141 ھارای فریاد/نعره
HAYDI 142 ھایدی زرنگ/چابک/ھمصدا
LAM 143 لام ساکت/آرام
NƏRİMAN 144 نریمان قدرتمند/نرمانند
PAŞA 145 پاشا خان،آقا
POLAD 146 پولاد فولاد
QARAOVCU 147 قارا اووجو صیاد بزرگ
QARAMAN 148 قارامان قھرمان/مثل بزرگان
QARTAL 149 قارتال شاھین/عقاب
QAFLAN 150 قافلان پلنگ
QAYİM 151 قاییم محکم/استوار
QOTAZ 152 قوتاز گل سر
QOÇAQ 153 قوچاق قھرمان/ھمیشه شجاع
QOÇƏR 154 قوچ ار دلیر مرد/مرد شجاع
QORQOD 155 قورقود ریشسفید/بزرگ قبیله
QOŞAR 156 قوشار سازنده/اتصال دھنده
QİZİLASLAN 157 قیزیل آسلان شیر طلائی
QİZİLBAŞ 158 قیزیل باش مو طلائی/رھبر
QİLİNC 159 قیلینج خنجر/شمشیر
QİVRAQ 160 قیوراق چابک/زرنگ
SABUTAY 161 سابوتای اسم خاص
SADAY 162 سادای حساب شده/شمرده شده
SAVALAN 163 ساوالان نام کوه/باج گیر
SAVAŞ 164 ساواش جنگ/نبرد
SƏHƏND 165 سھند نام کوه
SUNAR 166 سونار تقدیم کننده/معرف
SONQOR 167 سونقور شاھین/عقاب
SİRDAŞ 168 سیرداش ھمراز/ھم سر
SİLDİRİM 169 سیلدیریم سخت/محکم
SÖNMƏZ 170 سؤنمز روشن/ھمیشه سوزنده
SEVƏN 171 سئون دوست دارنده
SEVƏR 172 سئور دوستار
ŞAXAR 173 شاخار ھمیشه آتشزن
ŞANLİ 174 شانلی دارای اعتبار و مقام و منزلت
ŞƏNAY 175 شن آی ماه خندان/ماه شاد
ŞƏNSƏS 176 شن سس خوش صدا
ŞƏNYAZ 177 شن یاز بھار شاداب
ŞONQAR 178 شونقار شاھین/عقاب
TANİŞ 179 تانیش آشنا/فامیل
TAYMAZ 180 تایماز بی نظیر/بی ھمتا
TAYSİZ 181 تایسیز بی نظیر،بی ھمتا
TURAC 182 توراج نام پرنده
TURAL 183 تورال مجھول
TURĞAY 184 تورغای مرغ ماھی خوار
TUMAC 185 توماج تیماج/چرم دباغی شده
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
OĞLAN ADLARİ
TURKCƏ MƏNASİ ADLAR
TOĞAN 186 توغان شاھین
TOĞAY 187 توغای ببر
TOĞROL 188 توغرول طغرل
TÜRKAY 189 تورکای اسم مرکب از ماه و تورک
TELMAN 190 تئلمان مثل مو/ظریف
TEMO 191 تئمو آھن
TEMOÇİN 192 تئمو چین آھنین/سرسخت
TÜMƏR 193 تومر مرد تمام/قھرمان
VURAN 194 ووران زننده/فاتح/پیروز
VURĞUN 195 وورغون واله/شیفته/عاشق
VULKAN 196 وولکان آتشفشان
VARMAN 197 وارمان پی برنده/دست یابنده
XAQAN 198 خاقان خان بزرگ/امپراطور
XANAĞA 199 خان آغا مرد بزرگ
XANDƏMİR 200 خان دمیر آھن سخت/آھن آبدیده
XANSEVƏR 201 خان سئور خان دوست
XƏZƏR 202 خزر شمال/نام یکی از قبایل تورک
YARAR 203 یارار به درد بخور/شکافنده
YAĞMUR 204 یاغمور باران
YALÇİN 205 یالچین تخته سنگ/صخره
YANAR 206 یانار سوزان/ھمیشه سوزنده
YAVUZ 207 یاووز جسور/دلیر/شجاع
YURDOĞLU 208 یورداغلو فرزند میھن/وطن پرست
YURDÇU 209 یوردچو ولیعھد/جانشین
YURDMAN 210 یوردمان نشانگر میھن
YİLMAZ 211 ییلماز شجاع/جسور/نترس
ائلمان  ** آیهان ** یاشار ** تایماز ** ائلشن**آراز ** ائلشاد ** ائلسس ** آتیلا ** ائلدار ** ارسلان **بابک ** اتابک ** آنار (فهمیده) **
یاشاسین تورک ائللریمیز آذربایجان
TAYMAZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com