بؤلوم : 3
پنجشنبه 10 مرداد 1392     یازار : آراز قئیدارلی
+0 به یه ن
QİZ ADLARİ
TURKCƏ MƏNASİ ADLAR ***
ABA 1 آبا مادر
ADAY 2 آدای نامزد ، کاندید
AZƏR 3 آذر آتش
AŞQIN 4 آشقین عبور کننده ، رد شونده
AĞBATAN 5 آغ باتان سفید رو،نام قدیم ھمدان
AĞBƏNIZ 6 آغ بنیز سفید رو ، دارای صورت روشن
AĞBUXAQ 7 آغ بوجاق گردن بلورین
AĞSU 8 آغ سو سفید وش ، نورانی ، زیبا
ALAGÖZ 9 آلا گوز شھلا
ALTINAY 10 آلتینای ماه طلائی
ALMAZ 11 آلماز دافع ، رد کننده
ALYANAQ 12 آلیاناق سرخ گونه ، دارای لب ھای سرخ
ANADOLU 13 آنا دولو دارای ریشه اصلی ، مملو از مادر
AYULDOZ 14 آی اولدوز ماه و ستاره ، ستاره زیبا
AYIŞIQ 15 آی ایشیق نور ماه ، پرتو ماه
AYÜZ 16 آیوز ماه رخ
AYPARA 17 آیپارا پاره ماه ، مھپاره
AYTAY 18 آیتای عین ماه ، ماه وش، لنگه ماه
AYTƏQ 19 آیتک ماھوار،زیبا
AYTƏKIN 20 آی تکین مثل ماه،تمثیل کننده ماه
AYDA 21 آیدا در وجود ماه ، ماه صفت
AYTƏN 22 آیتن نزد ماه،در وجود ماه
AYÇIN 23 آیچین برای ماه،مثل ماه
AYSAN 24 آیسان مثل ماه،دارای گذشته درخشان
AYSU 25 آیسو شبیه ماه،نور ماه
AYSEL 26 آی سئل سیل ماه،سیل زلال و شفاف
AYŞƏN 27 آیشن ماه خندان، ماه شاد
AYFƏR 28 آیفر ماه صفت، با شکوه
AYGÜL 29 آی گول گل سفید،گل خوشبختی
AYLA 30 آیلا ھاله ماه
AYLAR 31 آیلار خوبرویان، زیباھا، ماه ھا
AYLI 32 آیلی ماه وش،ماه صفت،ماھرخ
AYLISEL 33 آیلی سئل سیل دارای ماه، سیل زلال
AYLIN 34 آیلین ھاله اطراف ماه
AYMAN 35 آیمان تمثیل کننده ماه،مثل ماه
AYNAR 36 آینار انار سفید،انار زیبا
AYNUR 37 آینور نور ماه، دارای انوار ماه
AYSOY 38 آیسوی پاکنژاد
AYŞiN 39 آیشین ماه پاره
ELISTƏR 40 ائل ایستر محبوبه خلق
ELBƏZƏR 41 ائل بزر زینت دھنده خلق،مردم آرا
ELÇIÇƏK 42 ائل چیچک گل مردم
ELQIZ 43 ائلقیز دختر مردم،محبوبه خلق
ELMIRA 44 ائلمیرا نمایانگر مردم،تمثیل کننده ملت
ELNUR 45 ائلنور نور مردم،چراغ مردم،راھنمای مردم
ELNAZ 46 ائلناز محبوب مردم،عشق مردم
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
QİZ ADLARİ
TURKCƏ MƏNASİ ADLAR
ƏRTEL 47 ارتئل اسم خاص
ƏRDOĞAN 48 اردوغان قھرمان زا،قھرمان پرور
ƏRSOY 49 ارسوی قھرمان نژاد
ƏRKNAZ 50 ارکناز ناز آزادی
ƏRGÜN 51 ارگون قھرمان روز،ھمیشه قھرمان
ƏSIN 52 اسین نسیم،باد ملایم سحری
IPƏK 53 ایپک ابریشم،حریر
IZINAZ 54 ایزیناز خوش اثر،دااری رد خوشایند
ILAY 55 ایلای ماه و سال
INCƏBEL 56 اینجه بئل کمر باریک
INCƏTEL 57 اینجه تئل دارای موھای ظریف
INCƏGÜL 58 اینجه گول گل ظریف،گل نازک
INCI 59 اینجی مروارید،صدف
INCIQIZ 60 اینجی قیز دختر زیبا،دختر مثل مروارید
INCIGÜZ 61 اینجی گؤز دارای چشمان مثل مروارید،چشم براق
ODEL 62 اودئل خلق آتش
ODSAN 63 اودسان آتشین
ODMAN 64 اودمان آتشپاره،نشانگر آتش
ORMAN 65 اورمان جنگل
OLMAZ 66 اولماز بی ھمتا،نشدنی،غیر ممکن
ÖZGÜR 67 اؤزگور مستقل
ÖZLƏM 68 اؤزلم حسرت
ULDUZ 69 اولدوز ستاره
ÜZGÜN 70 اوزگون متاسف،غمگین
ÜSTÜN 71 اوستون برتر،والا
ÜLKƏR 72 اولکر ستاره سحری
BALSAN 73 بالسان مثل عثل،شیرین
BALLI 74 باللی شیرین،مثل عسل
BURÇIN 75 بورچین غزال
BURLA 76 بورلا بلند قامت،دارای گسوان بلند
BIRCƏ 77 بیرجه یگانه
BILGIN 78 بیلگین دانا و دانشمند
COŞAR 79 جوشار جوشان،شور انگیز
ÇAĞLAR 80 چاغلار متلاتم
ÇILĞIN 81 چیلغین عاشق،واله،مجنون
ÇIÇƏK 82 چیچک شکوفه،گل
DALĞA 83 دالغا موج
DAMLA 84 داملا قطره
DURNA 85 دورنا درنا
DUYĞU 86 دویغو احساس
DURU 87 دورو صاف،بی آلایش،شفاف
DILĞƏM 88 دیلغم نام آھنگ
DILƏR 89 دیلر آرزومند و دارای آرمان
DƏNIZ 90 دنیز دریا
FIDAN 91 فیدان شکوفه،غنچه
GURSEL 92 گور سئل سیل خروشان
GÜLAY 93 گول آی ماه خوشگل،ماه زیبا
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
QİZ ADLARİ
TURKCƏ MƏNASİ ADLAR
GÜLÜZ 94 گول اؤز گل رخ،خوشرو
GÜLBƏNIZ 95 گول بنیز گل رخ
GÜLSAN 96 گول سان گل تبار،مثل گل
GÜLŞEN 97 گول شن گل شاد
GÜLGÜN 98 گول گون گل روز
GÜLNAR 99 گولنار گل انار
GÜLNAZ 100 گولناز گلناز،گل محبوب
GÜLYANAQ 101 گول یاناق گل گونه،گل رخ
GÜLYANAR 102 گول یانار گل سوزان،گل سرخ
GÜLYAZ 103 گول یاز گل بھار
GÜMÜŞTEL 104 گوموشتئل دارای گیسوان نقره ای،نقره فام
GÜNAY 105 گون آی ماه و خورشید،روز روش
GÜNƏR 106 گون ار قھرمان روز،ھمیشه قھرمان
GÜNƏŞ 107 گونش خورشید
GÜNEY 108 گونئی جنوب،آفتابگیر
GÜNDƏŞ 109 گوندش ھمزاد،ھمزمان زاده شده
GÜNDƏYAZ 110 گونده یاز ھمیشه بھار،ھمیشه بھار
HƏMƏRSIN 111 ھمرسین نسترن
KÖNÜL 112 کونول قلب،دل
KƏPƏNƏK 113 کپنک پروانه
KÜSƏN 114 کوسن قھر کننده
KÜSMƏZ 115 کوسمز گشاده رو،دل فراغ
KƏSKIN 116 کسکین برنده،تیز
LAÇIN 117 لاچین عقاب،شاھین
LALƏ 118 لاله لاله
LILPAR 119 لیلپار گل چشمه،گل ھمیشه سبز در آب
LIMAN 120 لیمان بندر
MARAL 121 مارال آھو،غزال،زیبا
MAVI 122 ماوی نیلی،آبی
MARAQ 123 ماراق علاقه
NARDANA 124 ناردانا دانه انار
NARGILƏ 125 نارگیله دانه انار
NARIŞ 126 ناریش مثل انار،نارنج
NAZLI 127 نازلی پر عشوه
PARLAR 128 پارلار منور میشود،نورانی میشود
PARLAQ 129 پارلاق درخشان،نورانی
PINAR 130 پینار چشمه
QARAGILƏ 131 قارا گیله سیاه چشم،دارای مزدمک سیاه
QUQUŞ 132 قوقوش پرنده قو
QUMRAL 133 قومرال خاکستری،خاکی
QIZXƏLIN 134 قیز خانیم دختر خانوم
QILBAŞ 135 قیل باش دارای موھای دراز
QIZILLI 136 قیزیللی طلائی
QIZILTEL 137 قیزیل تئل مو طلائی
SAÇLI 138 ساچلی دارای موھای دراز و پرپشت
SANAZ 139 ساناز بی نظیر،بی ھمتا
SANAY 140 سانای محترم،شھره پاکی
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
QİZ ADLARİ
TURKCƏ MƏNASİ ADLAR
SANLI 141 سانلی معروف،مشھور؛نامدار
SAYIN 142 سایین عزیز،محترم
SOLMAZ 143 سولماز ھمیشه شاداب
SONAY 144 سونای آخرین ماه،پرنده مانند
SONƏR 145 سونر آخرین قھرمان،آخرین دلاور
SONGÜL 146 سونگول آخرین گل
SONYA 147 سونییا سونیا
SIRDAŞ 148 سیرداش ھمراز
SIBEL 149 سیبل مو طلائی
SEVIN 150 سئوین شاد باش
SELCAN 151 سئلجان سیل جان
SEVƏN 152 سئون دوست دارنده
SEVDA 153 سئودا عشق
SEVGI 154 سئوگی عشق،محبت
SEVGINAZ 155 سئوگی ناز عشق ناز،پر محبت
SEVGÜL 156 سئوگول گل دوست
SEVIL 157 سئویل فعل امر:مورد محبت قرار بگیر
SEVINC 158 سئوینج شادی،خوشی
SƏHƏR 159 سحر صبح،آغاز روز
ŞƏNAY 160 شن آی ماه شاد،ماه خوشرو
ŞƏNEL 161 شن ائل مردم شاد،مردم خندان
ŞƏNYAZ 162 شن یاز بھار شاد،بھار خوش
TAMARA 163 تامارا کاملا جستجو کن،کاملترین
TAMAY 164 تامای ماه تمام
TANSU 165 تانسو نور سحری،سوی فجر،شبنم
TAYSIZ 166 تای سیز بیتا،بی مثل
TƏRKAN 167 ترکان ملکه
TURAN 168 توران نام کشور،ترکستان
TUMRUS 169 تومروس اسم خاص
TOVUZ 170 توووز طاووس،منطقه در آذربایجان
TOYĞUN 171 تویغون مسرور
TOYGÜN 172 تویگون شادزی،دارای روزگار خوش
TELLI 173 تئللی دارای موھای بلند و پر پشت
TELMAN 174 تئلمان ظریف،مثل مو
TELNAZ 175 تئلناز دارای موھای زیبا
XANIMBALA 176 خانیم بالا خانوم کوچک
XATIN 177 خاتین زن خان،خاتون
YAZGÜL 178 یاز گل گل بھار
YAĞIŞ 179 یاغیش بارش باران،حالت بارش،باران
YAĞMUR 180 یاغمور باران
YANARGÜL 181 یانار گول گل سوزان،گل سرخ
YAYQAŞ 182 یایقاش اسم خاص،ابرو کمان
YETƏR 183 یئتر کافی
YÜKSƏL 184 یوکسل سر بلند باش
یاشاسین تورک ائللریمیز آذربایجان
TAYMAZ(m/n)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com