بؤلوم : 3
چهارشنبه 2 مرداد 1392     یازار : آراز قئیدارلی
+0 به یه ن

 فارسی را پاس بداریم،توركی را ترك(ختم به فتحه) كنیم!!

1.فارسی را بعنوان33مین گویش عربی(گویش:لهجه),پاس بداریم تركی را بعنوان سومین زبان زنده و توانمند دنیا ترك كنیم.

2.پارسی را با 60میلیون متكلم پاس بداریم ،تركی را با 360میلیون متكلم ترك كنیم!!!! آیا این انصاف هست؟

3.پارسی را با 2500سال قدمت پاس بداریم ،تركی را با 7200سال  قدمت ترك بكنیم.

4. پارسی را با4000واژه اصیل پاس بداریم اما توركی را با 100/000واژه اصیل ترك  بكنیم.

5.پارسی را با 60تا70فعل اصلی پاس بداریم ،توركی را با3500فعل اصلی ترك   بكنیم.

6.پارسی را با 350فعل غیر اصلی پاس بداریم ، توركی را با 24/000فعل غیر اصلی ترك بكنیم.

7.پارسی را با 11زمان فعلی پاس بداریم، توركی را با  46 زمان  فعلی ترك بكنیم.

8.پارسی را كه 7%از كلماتش ریشه دارند پاس بداریم،  توركی را كه 100%از كلماتش ریشه دارند را ترك  بكنیم.

9.پارسی را بعنوان زبان اقلیت مردم ایران پاس بداریم، توركی را بعنوان زبان اكثریت مردم ایران ترك بكنیم.

10.پارسی را با 6 آوا پاس بداریم ، توركی را با 9 آوا((كاملترین آوای خلقت))ترك بكنیم

 

11. پارسی را بعنوان زبان محلی پاس بداریم ، توركی را بعنوان زبان بین المللی ترك بكنیم.

12. پارسی را بعنوان گلچینی از زبانهای دیگر پاس بداریم ، توركی را بعنوان شاهكارزبان و ادبیات بشری ترك بكنیم.

13. پارسی را بخاطر عدم كارائی كامپیوتری پاس بداریم، توركی را بعنوان استاندارد پایه فونتیكی ویندوز ترك بكنیم.

14. پارسی را بعنوان زبان شعر پاس بداریم، توركی را بعنوان زبان استاندارد ارسال دیتای((data رادارهای جهان ترك كنیم.

15. پارسی زبان معدودی افغانی و تاجیكی راپاس بداریم، توركی زبان استاندارد یونسكو در اروپا و آمریكا را ترك بكنیم.

16. پارسی را با 97/000عنوان كتاب در دنیا پاس بداریم، توركی را با450/000 عنوان كتاب در دنیا ترك بكنیم.

17. پارسی را كه هرگز خط نگارش نداشته پاس بداریم، توركی  صاحب اولین، دومین و سومین خط بشری را ترك بكنیم.

18. پارسی را با 3 درجه  صفت پاس بداریم ، توركی را با5 درجه صفت ترك بكنیم.

19. پارسی با شاهنامه ای ملحمه سرا پاس بداریم، توركی را با دَ دَ ه قورقودِ حماسه سرا ترك بكنیم.

20. پارسی عاری از قوانین آوایی را پاس بداریم، توركی با قوانین ملود یك بین اصوات و حروف را ترك بكنیم!

...و و و .......!!!!!!!!!!